Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Restaurant Web Sitemiz yenilendi

Restaurant Web Sitemiz yenilendi

D?LA?    RESTAURANT

20.08.2009 TAR?H?N DE H?ZMETE AÇTI?IMIZ.

400 ki?ilik kapal?, 130 ki?ilik aç?k alana sahip,

Dünya ve Türk mutfa??n?n en özel örneklerinin sunuldu?u Restaurant?m?z, aileniz,

dostlar?n?z ve misafirlerinizi a??rlayaca??n?z, çocuklar için oyun odalar?, bahçesi, süs havuzu,

200 araçl?k kapasiteye sahip otopark ve ula??m sorunu olmayan nezih ortam?yla

 

 

 

 

Gebze ve çevresindeki büyük aç??? kapatmay? hedefleyen e?siz bir mekân? hizmete sunuyor.

 

 

 

 

?irketimiz, restaurant hizmeti yan? s?ra toplu i? yemekleri, toplant?lar ve özel organizasyonlar yapmaktad?r.

 

 

 

 

Metin UZUNOK

Dila? Yönetim Kurulu Ba?kan?

 

 

 

 

 

 

Di?er haberler