Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

MENÜ VE ÇE??TLER?

Çal??ma ko?ullar?na ba?l? olarak günlük kalori kay?plar? her i? yerinde ve ayn? i?yerinde farkl? görevlerde farkl? düzeyde ya?anmaktad?r.

 

Menümüzün yaz?m ve planlamas?, beslenmenin artan önemine paralel, mü?teri ile imzalanan sözle?meye ba?l?, beslenme / diyet uzmanlar?m?z?n belirlemeleri do?rultusunda yürütülür.

 

Ki?isel tercihler ve beslenme ilkelerine ayk?r? yemek seçimleri; uzmanlar?m?zca kar??l?kl? diyalog içerisinde vermeyi görev bildi?imiz lokal e?itimlerle giderilmeye çal???l?r.

 

Asgari dört çe?it olan standart menülerimiz, çoktan seçmeli mönülerimiz, diyet menülerimiz,  mü?terinin beslenmeye bak??? ile paralel s?n?rs?z seçmeler sunmaktad?r.

 

Mü?teri memnuniyeti ilkesi ile hizmet sunan Dila?,  mü?terileri için haz?rlad??? menülerdeki yemekleri kalori, protein, karbonhidrat ve enerji de?erleri hesaplanmakta ve siz mü?terileri ile payla?maktad?r. 

 

 

Alternatif menü uygulamalar? a?a??dad?r.

  • 4 kap  fix  menü
  • 4 kap + salatbar
  • 4 kap + salatbar  + yo?urt
  • 5 kap  + salatbar 
  • Çoktan seçmeli menü ( çift yemekler.)

Önerilen haftal?k menü dizayn?  a?a??daki gibidir.

  • Haftada bir et yeme?i
  • Haftada bir köfte yeme?i
  • Haftada bir tavuk yeme?i
  • Hatada iki etli sebze yeme?i