Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

ÜRÜN ALIMI

SEBZE VE MEYVALARIN ALIMI

Hal malzemelerinin al?m?, daha taze olmas? aç?s?ndan günlük al?nmaktad?r. Sebze ve meyvelerin al?m? görevli uzman?m?zca yap?lmaktad?r. Sat?n ald???m?z sebze ve meyvelerin yenilebilir olgunlukta ve tazelikte, istenilen kalitede, çürüksüz ve eziksiz olmas?na özen gösterilir.

KURU GIDALARIN ALIMI

Kuru g?da al?m?, birimlerdeki kilerin kapasitesi ve depolama ?artlar?na göre haftal?k, on be? günlük veya bir ayl?k olarak yap?l?r. Pirin, bulgur, fasulye, mercimek, un vb. g?da maddeleri piyasada kabul görmü? markalar aras?ndan temin edilir. Ya?, salça, konserve vb. g?dalar orijinal ambalajlar?nda, birinci s?n?f ve yeterlilik belgeleri olan markalar aras?ndan seçilir.

ET ÜRÜNLER?N?N ALIMI

Üretimimizde dana eti kullan?l?r. Etler günlük ihtiyac?m?z kadar al?n?r. Kasap taraf?ndan i?lenen etler üretime al?n?r.

D??ER GIDALARIN ALIMI

Üretim hanelerimize al?nan yo?urt, süt, ekmek vb. g?da maddeleri günlük al?n?r.