Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Toplu Yemek Hizmetleri

??letmeniz personeline sunmu? oldu?unuz yemek hizmetinin taraf?m?zda kar??lanmas? toplu yemek hizmetleri ad? alt?nda   talep etti?iniz ki?i say?s?na göre  sabah kahvalt?s? ,ö?len yeme?i,ak?am yeme?i  veya özel yemek sipari?leriniz taraf?m?zda haz?rlan?r ve taraf?n?za ula?t?r?l?r.

 

Toplu Yemek Hizmetleri Dila? Grup bünyesinde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için günümüz teknolojisi ile haz?rlan?r.