Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Ta??mal? Yemek Üretimi

??letmenizin bünyesinde yemek üretimi yap?labilecek bir alan?n olmamas? durumunda Dila? Ta??ma Yemek Hizmetimiz devreye girer. Yeme?in sunulaca?? mekân?n ve servis ekipmanlar?n?n eksiklikleri varsa bu eksiklikler tespit edilerek bunlar?n ne ?ekilde giderilece?i kar??l?kl? olarak belirlenir.

Bu eksiklikler en k?sa sürede giderilir. Eksikliklerin giderilmesiyle Dila?a ait merkez mutfa??m?zda haz?rlanan yemekler thermobox (?s? koruyucu ambalaj) ile size ula?t?r?l?r.