Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Yerinde Yemek Üretimi

Yerinde yemek üretimi yap?labilmesi için i?letmenizin mevcut mutfa??n?n beklentileri kar??layacak düzeyde olmas? gerekir. Bu amaçla ilk olarak yemek üretimi yap?lmas? dü?ünülen alan?n beklentiler do?rultusunda incelenerek eksikliklerin belirlenmesi ve bu eksikliklerin ne ?ekilde giderilece?inin kar??l?kl? olarak tespit edilmesiyle ilk a?ama gerçekle?mi? olur.

Bu a?amadan sonra gerekli olan eksiklikler en k?sa sürede giderilerek gönül rahatl???yla ve a??z tad?yla tüketebilece?iniz yemekler Dila? güvencesi ile üretilmeye ba?lan?r.