Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Hakk?m?zda

 

D?LA? TOPLU YEMEK H?ZMETLER?

1992 Y?l?nda Gebze de Restaurant i?letmecili?i ile faaliyete geçen firmam?z, olu?turdu?u portföy ve kalitesiyle  k?sa  zamanda  büyüyerek  Dila?  Toplu Yemek Hizmetleri olarak toplu yemek sektörüne girmi?tir.

Giderek daha fazla insan?n ev d???nda yemek yedi?i günümüz ko?ullar?nda toplu yemek sektöründeki firmalar?n en önemli görevlerinden biride, sunulan hizmetin lezzet ve görüntüsünün yan? s?ra sa?l?kl? olmas?n? da garanti alt?na almakt?r. Ki?isel ve toplu Hijyen kurallar?n?n yeterince uygulanmamas?ndan kaynaklanacak çe?itli  enfeksiyonlar , bir i?letmede tazmini mümkün olmayan

Maddi-manevi kazalara sebep olabilir.

Bu gerçeklerden yola  ç?kan  Dila?  Yemek, çal??anlar?na ve üst yönetimine Sürekli ?yile?tirme  E?itimleri verdirerek konusunda uzman, profesyonel kurulu?lardan teorik ve pratik uygulamal? e?itimler alarak devaml? kendisini a?ma, hep daha iyiye sahip olma anlay???n? benimsemi?tir.

Bugün 4300 Metrekare kapal? üretim alan? ve günlük 10.000 tabldot kapasitesi ile bölgesinde birçok sayg?n firman?n ta??ma ve yerinde üretim yemek hizmetini kar??lamaktad?r.

  1. Kurulu?unuzun kendi mutfa??nda, a?ç?lar?m?z servis elamanlar?m?z ve yöneticilerden olu?an ekibimizle mutfa??n?z? devral?p i?letiyoruz.
  2. Merkezi mutfa??m?zda üretti?imiz yeme?i Hijyenik ?s? zinciri içinde i?yeriniz mutfa??na ula?t?r?p kendi elemanlar?m?zla veya sizin elamanlar?n?zla servis ediyoruz.