Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Amac?m?z

Giderek ev d???nda yemek yeme gereklili?inin artt??? günümüz ko?ullar?nda mü?terilerimize ‘’Ev Yeme?i Tad?nda Toplu Yemek’ hizmeti sunmak.