Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

Prensiplerimiz

Milli ve manevi de?erlere  ba?l?  kalarak devletine, i? ortaklar?na, çal??anlar?na, tedarikçilerine ve çevresine kar?? sorumlu tutarak bu amaç için her türlü etkinli?i desteklemek.

Kurulu?  amac?m?z ve Kalite Hedefimize  en k?sa sürede ula?abilmek için kaynaklar?m?z? etkili ?ekilde kullanmak.

Kalite ve hijyenden her personelimiz birinci derecede sorumludur. Amac?m?z problemleri çözmek de?il, etkin bir Hijyen-Sanitasyon program? uygulayarak kayna??nda önlemek ve yok etmek.

Tüm at?klar?m?z?, kontrol alt?nda tutarak do?aya  ve çevreye zarar vermemek.

Tüm personelimize kalite bilincini a??lamak, e?itimlerle bilgi ve becerilerini art?rmak, tak?m çal??mas? prensibini benimsetmek ve böylece sürekli geli?me faaliyetlerine üst düzeyde kat?l?mlar?n? sa?lamak.