Sat?? ve Dan??ma Hatt?: (0.262) 644 38 20-21-22 Almanca?ngilizceTürkçe

HACCP POL?T?KAMIZ

D?LA?’ ta uygulanan HACCP sistemi mü?terilerimizin memnuniyeti ve sa?l??? için, ürünlerimizin üretilmesinden ve tüketiciye arz edilmesine kadar olan bütün a?amalarda g?da güvenli?inin tüm çal??anlar?n sürekli destek ve kat?l?m? ile a?a??da aç?klanm?? olan alt politikalar?n yerine getirilmesi ile sa?lanmas?n? taahhüt eder.

H?JYEN POL?T?KASI

Her zaman temiz-sa?l?kl? ve güvenli ürünleri; bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak, tüm kaynaklar?m?z? seferber ederek fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik yönünden bula?ma olmam??  g?dalar?, mü?terilerimize garanti etmektir.

HASTALIK POL?T?KASI

Önemli bir sa?l?k problemi olan personel sa?l?k kurumuna gönderilir. Gerek görüldü?ü takdirde iyile?inceye kadar üretim alanlar?na sokulmaz.

F?Z?KSEL GÖRÜNÜ? VE TAKI POL?T?KASI

Üretim alanlar?na (aç?kta ürün bulunan yerlere) önlüksüz, galo?suz ve kepsiz-bonesiz girilmesine izin verilmez. Önlükler temiz ve bone-kepler saçlar? tamamen kapatacak ?ekilde kulland?r?l?r. Önlüklerin temizli?inin kontrolü firmam?z?n sorumlulu?undad?r. Üretim alanlar?nda çal???rken hiçbir tak? kullan?lamaz, makyajl? personel çal??amaz.

S?GARA ?ÇME VE YEMEK POL?T?KASI

Üretim alanlar? içerisinde sigara içmek ve yemek  yasakt?r. Uyar? levhalar? as?lmak suretiyle ziyaretçilerin de bu kurala uymalar? sa?lan?r. Sadece ofisler ve belirlenen bölgelerde sigara içmek ve yemek, yemek  serbesttir. Üretim alan?nda ceplerde sigara paketi, çakmak, kibrit ve yiyecek maddesi ta??nmas?na izin verilmez.

RENKL? YARA BANTI KULLANIM POL?T?KASI

Herhangi bir yaralanma durumunda yaran?n büyüklü?üne göre sa?l?k kurulu?una sevk veya gerekli görülürse renkli yara band?n?n bölüm sorumlusu kontrolü alt?nda personel taraf?ndan kullan?lmas? sa?lan?r ve i?letme ç?k???nda bölüm sorumlusuna gösterilerek mevcudiyeti onaylat?l?r.

CAM VE TAHTA POL?T?KASI

Üretim alan?m?zda tahta ve cam ekipman kullan?lmas? yasakt?r. Bütün camlar film kapl?d?r ve ayd?nlat?c?lar koruyuculudur. Sadece servis bölümünde cam ve porselen ekipmanlar kullan?lmas?na izin verilir.